Mendelova univerzita v Brně

Projekt návrhu restrukturalizace provozního a ekonomického řízení veřejné univerzity – Mendelovy Univerzity v Brně - byl do jisté míry atypický, protože se netýkal výrobních podniků. Nicméně spojitost s projekty výrobních podniků byla v tomto případě také podstatná. Nejenom, že Mendelova Univerzita vlastní a řídí dva velké školní hospodářské podniky, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny a Školní zemědělský podnik Žabčice, ale vedení univerzity přišlo s požadavkem pokusit se modernizovat provozní a organizační činnost univerzity na úroveň dobře fungujících subjektů z podnikatelské sféry a implementovat použitelné best parctices z podnikatelské sféry i do oblasti řízení velké univerzity.

První fází projektu byla důkladná analýza celoškolských a rektorátních pracovišť a následně ve druhé fázi po odladění závěrů a jejich prezentaci a diskusi se širokým spektrem univerzitních stakeholderů (vedení univerzity, zástupcům fakult, akademickému senátu, odborové organizaci apod.) byly detailně připraveny návrhy na implementační fázi. Mezi zahrnutými oblastmi byla jak oblast strategie, marketingu a řízení vnějších vztahů, provozního řízení a organizace, ekonomiky a controllingu, nákupu vč. oblasti veřejných zakázek, ICT, řízení lidských zdrojů, řízení kvality, oblast provozu a správy majetku, řízení interních služeb, řízení projektů a řízení rizik atd. Zvláštní pozornost byla věnována procesnímu řízení a systému neustálého zdokonalování v rámci principů P-D-C-A. 

Třetí fáze se zabývala hospodářským řízením obou školních statků, a to opět ve všech zmíněných oblastech – tedy počínaje strategií, přes procesní řízení, ekonomiku a controlling, personální řízení, řízení rizik atd. V univerzitou vybraných/vyžádaných oblastech pak v implementační fázi byla poskytována i externí podpora. Projektu se zúčastnili zkušení interim manažeři a konzultanti na oblast stategie, organizace a řízení, řízení procesů, projektového řízení, personalistiku, ekonomiku a controlling, marketing a komunikaci, řízení rizik.